Naujienos

DĖL STUDIJŲ PROGRAMŲ, Į KURIAS PLANUOJAMAS PRIĖMIMAS 2021 METAIS, PRELIMINARIŲ DUOMENŲ

Vadovaudamiesi Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1335, prašome elektroninio pašto adresu programos@nsa.smm.lt iki 2021 m. kovo 19 d. pateikti studijų programų, į kurias planuojamas asmenų priėmimas 2021 m., preliminarius duomenis.

Pateikti duomenys bus įrašyti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre bei skelbiami AIKOS interneto svetainėje http://www.aikos.smm.lt/Noriu studijuoti.
DĖL PRELIMINARIŲ 2021 M. PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS PROFESINIO MOKYMO VIETAS DUOMENŲ ĮRAŠYMO STUDIJŲ, MOKYMO PROGRAMŲ IR KVALIFIKACIJŲ REGISTRE

 

Vadovaudamiesi švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. V-274Dėl asmenų, išskyrus asmenis, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas 2021 metų plano patvirtinimo“, prašome Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre iki 2021 m. balandžio 5 d. įrašyti 2021 m. preliminarius priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas duomenis, nurodant profesinio mokymo programas, mokymo formas, priėmimo metus, priimamų asmenų skaičių ir programų trukmę.

Pateikti duomenys bus skelbiami AIKOS interneto svetainėje http://www.aikos.smm.lt/Noriu mokytis.
Švietimo informacinių technologijų centras informuoja, kad „Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) plėtotė“ projekto metu baigtas reorganizuoti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registras.

Registro paskirtis – registruoti Registro objektus, rinkti, apdoroti, sisteminti, kaupti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims Registro duomenis, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Registro objektai yra formaliojo švietimo programos, kvalifikacijos, profesiniai standartai, profesinio rengimo standartai.


Registre sukaupti duomenys ir informacija apie:

universitetinių studijų programas – 2540, iš jų 1286 įregistruotos;

kolegijinių studijų programas – 620, iš jų 375 įregistruotos;

profesinio mokymo programas – 1926, iš jų 863 įregistruotos;

bendrojo ugdymo programas – 35, iš jų 24 įregistruotos;

kvalifikacijas – 2545, iš jų 1449 įregistruotos;

profesinius standartus, profesinio rengimo standartus – 169.


Registro duomenys yra skelbiami Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS) 

www.aikos.smm.lt
D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Slaptažodžio atstatymas