Naujienos

DĖL STUDIJŲ PROGRAMŲ, Į KURIAS PLANUOJAMAS PRIĖMIMAS 2024 METAIS, PRELIMINARIŲ DUOMENŲ

Vadovaudamiesi Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1335 „Dėl Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, prašome elektroninio pašto adresu programos@nsa.smm.lt iki 2024 m. balandžio 23 d. pateikti studijų programų, į kurias planuojamas asmenų priėmimas 2024 m., preliminarius duomenis.

Pateikti duomenys bus įrašyti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre bei skelbiami AIKOS interneto svetainėje http://www.aikos.smm.lt/Noriu studijuoti.
DĖL PRELIMINARIŲ 2024 M. PRIĖMIMO Į PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS DUOMENŲ ĮRAŠYMO STUDIJŲ, MOKYMO PROGRAMŲ IR KVALIFIKACIJŲ REGISTRE

  Vadovaudamiesi Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1335 „Dėl Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, prašome Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre iki 2024 m. balandžio 30 d. įrašyti 2024 m. preliminarius priėmimo į profesinio mokymo programas duomenis, nurodant profesinio mokymo programas, mokymo formas, priėmimo metus, priimamų asmenų skaičių ir programų trukmę.

Pateikti duomenys bus skelbiami AIKOS interneto svetainėje http://www.aikos.smm.lt/Noriu mokytis.
Nacionalinė švietimo agentūra informuoja, kad „Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) plėtotė“ projekto metu baigtas reorganizuoti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registras.

Registro paskirtis – registruoti Registro objektus, rinkti, apdoroti, sisteminti, kaupti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims Registro duomenis, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Registro objektai yra formaliojo švietimo programos, kvalifikacijos, profesiniai standartai, profesinio rengimo standartai.

Registre sukaupti duomenys ir informacija apie:

universitetinių studijų programas – 2604, iš jų 1120 įregistruotos;

kolegijinių studijų programas – 640, iš jų 334 įregistruotos;

formaliojo profesinio mokymo programų – 2474, iš jų 689 įregistruotos;

neformaliojo profesinio mokymo programų – 80, iš jų 79 įregistruotos;

bendrojo ugdymo programas – 35, iš jų 24 įregistruotos;

kvalifikacijas – 3113; profesinius standartus, profesinio rengimo standartus – 192.

Registro duomenys yra skelbiami Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS) 

www.aikos.smm.lt
D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Registrų sąrašas
RegistrasVeiksmai
Pedagogai
Mokiniai
DAKPR
IPBR
KRISIN
LICR
NSPR
SMIR
SR
NEMIS